Inger Nordfeldt skolpsykolog

Jag har varit verksam som klasslärare, arbetat inom lekskola/förskola, arbetat med stödundervisning, och som skolpsykolog inom såväl kommunal som fristående skola/waldorfskola. Arbetar just nu som skolpsykolog på två kommunala skolor, Häckeberga och Genarps skolor och två Waldofskolor, Lund och Höör.

Som skolpsykolog ingår jag i skolans Elevhälsoteam tillsammans med skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor. Här fattas beslut om utredningar och andra åtgärder.

Arbetsuppgifter som Leg. Skolpsykolog:

På organisationsnivå

Bidra med psykologisk kunskap i förebyggande och hälsofrämjande arbete på skolan som tex. utarbetande av likabehandlingsplan och krisplan.

På gruppnivå

Arbeta med grupper och klasser.

Handledning.

Delta i elevvårdsmöten, EVK, EVS etc.

Individnivå

Utredningar. Vid dessa används test, skattningsskalor, samtal, observationer mm.

Journalföring.

Rådgörande stödjande samtal elev, förälder och personal.

Krishantering.

Samordna arbetet kring enskilda barn och ungdomar.

I enskilda ärenden ha kontakt med BUP, Socialförvaltningen, resursskolor, logopedmottagningar m.fl.

Kontakt:
0739-422681
inger_sommar@hotmail.com