Stadgar för ALIS

§ 1 Föreningens namn skall vara ”Antroposofisk läkekonst i Skåne”, ALIS.

§ 2 Föreningen har sitt säte i Höör i Höörs kommun.

§ 3 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för den antroposofiska läkekonstens intresse och utveckling i Skåne. Föreningen skall verka för spridning av kunskap om den antroposofiska läkekonsten samt verka i föreningens intresse gentemot tredje part. Föreningen ska verka för samordning och gemensam marknadsföring av verksamheter inom den antroposofiska läkekonsten i Skåne.

§ 4 Föreningens organ är årsmötet, styrelsen, revisorer och valberedning.

§ 5 Föreningen är öppen för alla som bejakar föreningens ändamålsparagraf, följer dess stadgar och betalar medlemsavgift. Medlem kan vara företag eller enskild stödjande person. Företagsmedlem äger rätt att marknadsföra företag som verkar inom den antroposofiska läkekonsten. Medlem som motverkar föreningens ändamålsparagraf kan uteslutas av årsmötet. Föreningens styrelse har rätt att avgöra vem som får marknadsföra sig genom föreningen.

§ 6 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar och ansvarar inte heller för föreningens skulder.

§ 7 Medlemsavgift tas ut i form av en årlig avgift som beslutas av årsmötet. Företagsmedlem betalar en årlig avgift som beslutas av årsmötet. Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag, ideella insatser, intäkter från olika arrangemang etc. Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten.

§ 8 Föreningen skall hålla minst två sammanträden per år, varav ett är ordinarie årsmöte och hålls i april. Kallelse till sammanträde skall utgå minst två veckor i förväg och ske genom annonsering på hemsidan och via e-post eller brev.

§ 9 Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl för det eller då minst 10% av medlemmarna skriftligen begär det. Vid extra årsmöte får endast de ärenden som föranlett mötet och varit angivet i kallelsen tas upp till beslut.

§ 10 Styrelsen består av 3-5 ledamöter och 1-2 suppleanter. Styrelsen väljs vid årsmötet. Första gången väljs 1 ledamot på ett år och övriga på två år. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av dess ledamöter är närvarande. Suppleanten närvar vid styrelsemöte efter möjlighet.

§ 11 Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under förutsättning att besluten är enhälliga enligt styrelseprotokoll. Två firmatecknare utses inom styrelsen, med rätt att teckna firman var och en för sig.

§ 12 Vid varje årsmöte utses en revisor samt en revisorssuppleant. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Revisorernas arbete ska vara avslutat innan kallelse till årsmöte sker.

§ 13 Valberedning utses av årsmötet.

§ 14 Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmötet med minst ¾ majoritet för förslaget om ändring. Förslaget till stadgeändring ska bifogas kallelsen till stämman.

§ 15 Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande sammanträden, varav minst ett är årsmöte. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.

§ 16 Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till annan antroposofisk verksamhet.

2008-11-22: Katarina (Ninna) Kallin, Kerstin Ekström, Ulrike Schmidt, Ann-Charlott Brandt, Hannele Grantzau, Lisa Staeves, Karin Strandh